VPV76E

Pedagogika II (UOP)

KCVPSGarant předmětu: Mgr. Jiří Votava, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 5
Hodin cvičení/semestr: 25
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Pedagogika II. zahrnuje obecnou didaktiku, její charakteristiku, vysvětlení pojmů vzdělávání a vyučování, procesuální stránku vyučování, didaktické metody, zásady, organizační formy, modernizaci vyučovacího procesu, přípravu na vyučování a alternativní způsoby vyučování

Kmenová literatura

1HRABAL,V.: Diagnostika. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0319-5.
2HUNTEROVÁ, M.: Účinné vyučování v kostce. Praha:Portál, 1999. ISBN 80-85931-68-0.
3KALHOUS, Z., OBST, O.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
4KALHOUS, Z.,OBST,O.: Didaktika sekundární školy.Olomouc: UP PedF 2003. ISBN 80-244-0599-7.
5KARNSOVÁ, M.: Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portrál, 1995. ISBN 80-7178-032-4.
6KOMENSKÝ, J.,.A.: Didaktika velká. Brno: Komenium, 1948.
7MAŇÁK, J.:Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: MU, 1998.ISBN 80-210-1880-1.
8MAŇÁK, J.: Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-002-6.
9MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ,J.: Sociální a pedagogická komunikace ve škole.Praha: SPN, 1989. ISBN 80-04-21854-7.
10MAREŠ, J.: Styly učení .Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.
11MOŠNA, F., RÁDL, Z.: Problémové vyučování a učení v odborném školství. Praha: UK-PEF, 1996. ISBN 80-902166-0-9.
12PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
13PRŮCHA,J.: Moderní pedagogika.Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.
14PRŮCHA,J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ,J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
15SKALKOVÁ, J.: Za novou kvalitu vyučování. Brno: Paido. 1995. ISBN 80-85931-11-7.

Doporučená Literatura

1ŠIMONÍK, O.: Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-04-7.
2KALHOUS, Z., OBST, O.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
3PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
4ŠVEC, V.: Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku.Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-1937-9.
5VAŠUTOVÁ, J. a kol.:Kapitoly z pedagogiky. Praha: PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-54-4.
6VÁŇOVÁ, M. Úvod do srovnávací pedagogiky. Praha : Vysoká škola J. A. Komenského, 2005.
7Národní program vzdělávání v České republice. Praha : MŠMT 2001.