ERE59E

Provoz a hospodaření podniku INFO

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Ekonomické teorie, Teorie řízení, Základy RV a ŽV, Zemědělská technika
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si základních znalostí a metodických postupů, využívaných pro cílová řešení hospodárného využití podnikových výrobních faktorů, při zabezpečování efektivního řízení a organizace provozu i ostatních podnikatelských aktivit a k dosažení cílové ekonomické výkonnosti podniku.
Forma výuky: Přednášky, cvičení v PC laboratoři a metodické vedení studentů při zjišťování dat a ostatních podkladů v podnicích a při postupném zpracování semestrálního projektu - podnikatelského záměru. V úvodní fázi výuky ve cvičení je zařazeno samostatné zpracování a obhajoba odborného příspěvku (eseje) a v průběhu semestru studenti zpracovávají a prezentují protokol z tématického bloku cvičení - případové studie.
Podmínkou zkoušky je obhjoba semestrálního projektu.

Kmenová literatura

1Wöhe G: Úvod do podnikového hospodářství,G.H.Beck, Praha, 1995
2Leiber F.: Nauka o hospodaření zemědělského podniku, ČIAE Praha, 1991
3Valach J.: Finanční řízení podniku, EKOPRESS,Praha, 1997
4Fotr J.: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt, EUROVIA, 1990
5Fotr J.: Příprava a hodnocení podnikatelských projektů, VŠE, Praha,1993
6Freiberg F.: Cash-flow: řízení likvidity podniku, MANAGEMENT PRESS, Praha, 1992
7Mařík M.: Oceňování podniků, EKOPRESS, Praha, 1996
8Synek M.: Manažerská ekonomika, GRADA, Praha, 1996
9Blaha Z.S.,Jindřichovská,I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy,MANAGEMENT PRESS, Praha, 1996

Doporučená Literatura

1Wöhe G: Úvod do podnikového hospodářství,G.H.Beck, Praha, 1995
2Leiber F.: Nauka o hospodaření zemědělského podniku, ČIAE Praha, 1991
3Valach J.: Finanční řízení podniku, EKOPRESS,Praha, 1997
4Fotr J.: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt, EUROVIA, 1990
5Fotr J.: Příprava a hodnocení podnikatelských projektů, VŠE, Praha,1993
6Freiberg F.: Cash-flow: řízení likvidity podniku, MANAGEMENT PRESS, Praha, 1992
7Mařík M.: Oceňování podniků, EKOPRESS, Praha, 1996