LDZ01Z

Aplikovaná dendrologie

KGFLDGarant předmětu: doc. Ing. Martin Slávik, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Dendrologie
Popis, cíl a formy výuky:Základní kurz aplikované dendrologie je věnován bližšímu poznání a definování ekologických vazeb mezi dřevinami, dřevinami a prostředím. Sleduje využití dřevin k různým účelům, zvláště mimoprodukčním. Poukazuje na vhodnost, resp. nevhodnost introdukce, přibližuje základy provenienčních sledování a obeznamuje se základními škodlivými činiteli působících na dřeviny.

Kmenová literatura

1Burns, R. M., Homolka, B. H,: Silvics of North America. 1. Conifers, 2. Hardwoods. Agricult. Handbook 654. U. S. Department of Agr. Forest Service, Washington, 1990
2Hartmann, G. et al.: Atlas poškození lesních dřevin. Brázda Praha, 2001, 289 s. ISBN 80-209-0297-X
3Krüssmann, G., :Handbuch der Nadelgelhölze. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg, 1972, 366 p.
4Krüssmann, G., :Handbuch der Laubgelhölze 1-2. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg, 1978, 495 p.

Doporučená Literatura

1Čaboun, V.: Dendrológia, UMB B. Bystrica, 2003, 184 s.
2Fér, F., Pokorný, J.: Kritéria pro použití jehličnatých dřevin při ozeleňovacích pracích. MON VŠZ Praha, 1986
3Musil, I. et al.: Lesnická dendrologie 1. Jehličnaté dřeviny, ČZU Praha, 2002, 198 s. ISBN 80-213-0992-X
4Musil, I. et al: Lesnická dendrologie 4. Návody do cvičení, ČZU Praha, 2002, 148 s. ISBN 80-213-0991-1
5Musil, I., Möllerová, J., Listnaté dřeviny. ČZU Praha, 2005, 216 s. ISBN 80-213-1367-6