ERE64E

Interní audit a controlling v řízení INFO

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Teorie řízení, Ekonomika podniků,Obecná ekonomie, Informatika I.,II., Účetnictví I.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky předmětu je získání a osvojení základních znalostí z oblasti moderních nástrojů řízení a vývojových trendů v řízení, orientovaných na interní audit a controlling. Ucelený soubor poznatků představuje základ pro studium navazujících předmětů zejména z oblasti strategického managementu, včetně plánování a rozhodování i finančního řízení podniků.
Základní formou výuky jsou přednášky, cvičení v PC laboratoři a semináře. V rámci cvičení jsou využívány běžné uživatelské i specializované výpočetní programy. Studenti jsou metodicky vedeni při získávání a zpracování podkladů pro tvorbu samostatných diskusních příspěvků a skupinové projektové studie. Semináře k vybraným tématickým okruhům probíhají za účasti externích specialistů v oboru.

Kmenová literatura

1Dvořáček,J.: Interní audit a kontrola. C.H.BECK. Praha, 2000
2Dvořáček,J., Bonk,P.: Standardy pro profesionální praxi interního auditu.ČIIA.Praha,1996
3Lyková,J.: Marketingový audit a kontrola. Gradas Publishing, s.r.o.,PRAHA,2000
4Merna,t., Al-Thani,F.: Risk management.Computer Press,a,s.Brno,2007
5Eschenbach,R. a kol.: Controlling. ASPI Publishing. 2. vydání. Praha,2004
6Reichmann,T.: Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten, verlag Franz Vahlen,GmbN, München, 2001
7Basl,J.: Podnikové informační systémy.Podnik v informační společnosti. Grada Publishing, a.s., Praha,2002
8Kubr,M.: Management Consulting: A Guide to the Profession. International Labor Office, 2003
9Vollmuth,J.H. : Nástroje controllingu od A do Z. PROFESS CONSULTING s.r.o.,Praha, 1998
10Nenadál,J.,Noskievičová,D.,Petříková,J.,Tošenovský,J.:Moderní systémy řízení jakosti.MANAGEMENT PRESS.Praha,2002
11Lazar,J.: Manažerské účetnictví – kontrola a řízení nákladů v praxi. GRADA Publishing, s.r.o.Praha,2000
12Vysušil,J.: Metoda Balanced Scorecard v souvislostech. PROFFES CONSULTING s.r.o.,Praha 2004
13Weber,J.,Schäffer,U.: Einführung in das Controlling. Schäffer-Poeschel Verlag. Stuttgart,2006
14Fibírová,J.: Reporting, moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. GRADA Publishing,s.r.o., Praha,2001
15Horvath,P. a kol.: Nová koncepce controllingu. PROFFES CONSULTING, s.r.o.,Praha 2004

Doporučená Literatura

1Římovská,P.: Interní audit a controlling v řízení.Multimediální výukový systém.PEF ČZU. CREDIT, Praha,2002
2Lyková,J.: Marketingový audit a kontrola. Grada Publishing, Praha, 2000
3Horvath,P.: Balanced Scorecard v praxi. PROFFES CONSULTING,s.r.o..Praha,2004
4Nenadál,J.: Měření v systémech managementu jakosti. MANAGEMENT PRESS. Praha, 2001
5Dvořáček,J.,Kafka,T.: Interní audit v praxi. Computer Press,a.s.Brno,2005
6Šoljaková,L. Manažerské účetnictví pro strategické řízení. MANAGEMENT PRESS, Praha,2003
7Sekerka,B.: Matematické a statistické metody v controllingu. PROFFES CONSULTING,s.r.o..Praha,2000