ERE56E

Poradenství pro podnikatele a manažery INFO

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6. 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Psychologie, Kybernetika v řízení, Teorie řízení, Ekonomika agrárního sektoru, Provoz a hospodaření podniků,Účetnictví I.
Popis, cíl a formy výuky:Získat základní znalosti a dovednosti pro provozování poradenské činnosti i z aspektu využívání poradenských služeb podnikateli a manažery zemědělských či ostatních podniků ( služeb). Osvojit si praktické metodické přístupy k projektování v rámci poradenství z pohledu poradce i zákazníka (klienta), včetně metodických postupů diagnostikování situace v hospodaření podniků.
Základní formou výuky jsou přednášky s využitím didaktické techniky. Cvičení jsou rozdělena na tři části, přičemž l.- teoreticko metodická část probíhá v PC laboratoři, 2. část je věnována shromažďování materiálů v podnicích a 3. část je věnována metodickému vedení studentů při zpracování projektů ve spolupráci s poradenskou firmou.

Kmenová literatura

1Kubr,M. : Poradenství pro podnikatele a manažery I. a II. díl, CAPA, Praha 1991
2Kubr, M.: Jak si vybrat poradce, Management Press, Praha 1992
3Gozora, V., Kretter, A. : Podnikatelstvo a poradenstvo v PPoK, VŠP, Nitra 1993
4 Rosenau,M.D.: Řízení projektů. Computer Press. Praha, 2000
5Brealey,R. A., Myers,S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Victoria Publishing.Praha, 1992
6Malý,J. a kol.: Patenty, licence, konzultantské a inženýrské služby, VŠE Praha, 1992
7Kašík,J. a kol.: Metody a techniky diagnostikování podniku; sborník výsledků ekonomického výzkumu; VŠB - TU, Ostrava 1996
8Pitra,Z.: Zvyšování podnikatelské výkonnosti firmy - strategický obrat v podnikatelském chování. EKOPRESS.Praha,2001
9Šoljaková,L.: Manažerské účetnictví pro strategické řízení.MANAGEMENT PRESS. Praha,2003
10Grünwald,R.: Analýza finanční důvěryhodnosti podniku.EKOPRESS,s.r.o.,Praha,2001
11Neumaierová,I.,Neumaier,I.: Výkonnost a tržní hodnota firmy. GRADA Publishing.Praha,a.s.,2002
12Odborné časopisy: Moderní řízení, EURO - ekonomický týdeník, Ekonom, Hospodářské noviny.
13Kubr, M. Management Consulting: A Guide to the Profession, International Labor Office, 2003
14André C. Wohlgemuth, A.C.: Unternehmensberatung (Management Consulting), vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2003
15Niedereichholz, Ch.: Internes Consulting. Grundlagen - Praxisbeispiele - Spezialthemen. Oldenbourg, 2000

Doporučená Literatura

1Mařík,M.,Maříková,P.: Moderní metody hodnocení a oceňování podniku. EKOPRESS, s.r.o., Praha, 2001
2Smejkal.V., Rais,K.: Řízení rizik. GRADA Publishing.Praha,a.s.,2003
3Sedláček,J.: Účetní data v rukou manažera.Případové studie. PRAXE MANAŽERA. Computer Press, a.s.,Brno,2001
4Vosoba, P.: Řízení firemních financí. EKOPRESS,s.r.o., Praha, 1998
5Sedláčková,H.: Strategická analýza. C.H.BECK. Praha, 2000
6Palán, J.F. a kol.: Moderní řízení podniku, VERLAG DASHÖFER. Praha, 1999-2001
7Blaha, Z.S. – Jindřichovská,I.: Podnikové finance. MANAGEMENT PRESS. Praha, 2001