LBL20E

GIS II

KBUKGarant předmětu: doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:GIS I, informatika, výpočetní technika
Popis, cíl a formy výuky:Předmět prohlubuje znalosti v oblasti GIS. V návaznosti na GIS I se zaměřuje především na složitější analytické úlohy a jejich praktické použití v oborech souvisejících s ochranou životního prostředí, krajinným plánováním, lesním a zemědělským hospodářstvím (např. ekologie a krajinná ekologie, hydrologie, protierozní ochrana půdy…). Teoretický výklad je doplněn praktickým procvičováním úkolů v počítačové učebně a samostatnou prací.

Kmenová literatura

1BRATT, S.; BOOTH, B.: Using ArcGIS 3D Analyst. Redlands (California): ESRI, 2005. ISBN: 1-58948-004-X.
2LONGLEY, P.A.; BATTY, M. (eds.): Advanced Spatial Analysis. The CASA book of GIS. Redlands (California): ESRI, 2003. 1-58948-073-2.
3McCOY, G.; JOHNSTON, K.: Using ArcGIS Spatial Analyst. Redlands (California): ESRI, 2005. ISBN: 1-58948005-8.
4MITCHELL, A.: The Esri Guide to GIS Analysis. Volume 1: Geographic Patterns & Relationships. Redlands (California): ESRI, 1999. ISBN 978-1-879102-06-4.
5MITCHELL, A.: The Esri Guide to GIS Analysis. Volume 2: Spatial Measurements & Statistic. Redlands (California): ESRI, 1999. ISBN 978-1-58948-116-9.
6RAPANT, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9.
7TUČEK, J.: Geografické informační systémy: Principy a praxe. Praha: Computer Press, 1998. 424 s. ISBN 807226091X.

Doporučená Literatura

1BRATT, S.; BOOTH, B.: Using ArcGIS 3D Analyst. Readlans (California): ESRI, 2005. ISBN: 1-58948-004-X.
2McCOY, G., JOHNSTON, K.: Using ArcGIS Spatial Analyst. Readlans (California): ESRI, 2005. ISBN: 1-58948005-8.
3RAPANT, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 s. ISBN 80-248-1264-9.
4TUČEK, J.: Geografické informační systémy: Principy a praxe. Praha: Computer Press, 1998. 424 s. ISBN 807226091X.